Welkom op deze site


Wat is de Zeeuwse Ombudsman?
In contacten tussen de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en haar burgers gaat er wel eens iets mis. Dat kan vervelende gevolgen hebben. U bent bijvoorbeeld niet correct behandeld door een mede-werker of ontvangt geen reactie op een vraag of geen beslissing op uw aanvraag voor een vergunning of een uitkering. Een overzicht van de instellingen waarover u bij ons kunt klagen vindt u onder aangesloten instellingen. In eerste instantie moet dan een klacht ingediend worden bij de betreffende gemeente of gemeenschappelijke regeling. Die moet namelijk in de gelegenheid gesteld worden de klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt dan via een zogenoemde interne klachtenprocedure. Als u vindt dat de klacht niet tijdig of niet naar tevredenheid is afgedaan dan kunt u deze ter beoordeling voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. De Ombudsman is onafhankelijk en kan zijn werk in vrijheid doen. De aangesloten instellingen kunnen geen instructies geven over de wijze waarop de Ombudsman te werk gaat. De Zeeuwse Ombudsman bestaat uit een commissie van 3 vaste leden en 3 plaatsvervangende leden en wordt ondersteund door een secretaris en plaatsvervangend secretaris:


De heer mr. drs. G.W. van der Brugge, voorzitter
Mevrouw mr. P.J. Flipse-Blomme, lid
De heer J.H.F.M. Snelders, lid
De heer F.C.M. de Reeper, plaatsvervangend lid
De heer J.F.J. Franken, plaatsvervangend lid
Mevrouw drs. M. Wisse-Roelse, secretaris
De heer L.M. Klaasse, plaatsvervangend secretaris

Voor de nevenfuncties van de functionarissen wordt verwezen naar de volgende pagina.


Wat doet de Zeeuwse Ombudsman?
De Zeeuwse Ombudsman onderzoekt klachten over gedragingen van de aangesloten gemeenten of gemeenschappelijke regelingen. Dat kunnen gedragingen zijn van ambtenaren, bestuurders en bestuursorganen. De Zeeuwse Ombudsman zal na het onderzoek zijn oordeel geven en daarbij, indien noodzakelijk, aanbevelingen doen. Waar mogelijk zal hij door bemiddeling proberen de partijen tot elkaar te brengen.

Kunt U kiezen tussen de Zeeuwse Ombudsman en de Nationale ombudsman ?
Nee, omdat de Zeeuwse gemeenten een eigen ombudsvoorziening in het leven hebben geroepen is de Nationale ombudsman niet bevoegd klachten over de bij de Zeeuwse Ombudsman aangesloten instellingen te behandelen. Een oordeel van de Zeeuwse Ombudsman kan dus niet meer worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Klachten over bij ons aangesloten instellingen, die toch bij de Nationale Ombudsman worden ingediend, worden aan ons doorgestuurd.